Doctorat

Doctorat

PREZENTARE

Misiunea IOSUD este de a descoperi, de a proteja, de a promova şi de a disemina cunoaşterea şi cercetarea în domeniul medical, farmaceutic, al ştiinţelor exacte, al literaturii şi al istoriei, de a sprijini munca creativă şi promovarea culturii medicale şi a multiculturalismului dincolo de comunitatea târgumureşeană, creşterea impactului asupra comunităţii academice prin creşterea calităţii procesului de învăţare, de cercetare, de inovare.

Pentru a forma noi generații de cercetători, studiile doctorale din universitatea noastră asigură pregătirea doctoranzilor în cele șapte domenii, prin activităţi de predare, seminarii, evaluare, cercetare științifică și prin activitățile specifice fiecărui domeniu de doctorat.

Scopul studiilor doctorale este de a atinge standarde de înaltă calitate, prin selectarea riguroasă a candidaților de doctorat și a conducătorilor de doctorat.

În cadrul IOSUD a UMFST G.E. Palade Târgu Mureș există două școli doctorale, Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu opt domenii de doctorat acreditate care cuprind un număr de 113 de conducători de doctorat și 448 de doctoranzi.

Se apreciază şi se susţin, în cadrul studiilor universitare de doctorat, inițiativa, integritatea și excelența, atât a doctoranzilor cât și a conducătorilor de doctorat. Școala Doctorală de Medicină și Farmacie organizează, de asemenea, un program de studii universitare de master, Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică (CSAMF), exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și orientat spre formarea competențelor de cercetare științifică. Curriculum-ul este actualizat, armonizat și compatibil cu cel al altor universități de referinţă din ţară şi din străinătate.

Un eveniment important al IOSUD e reprezentat de Conferinţa Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori, organizată anual, cu un program ştiinţific atractiv, cuprinzând lucrări ce abordează teme de actualitate din domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, filologie, istorie, informatică, inginerie şi management.

Internaționalizarea studiilor doctorale vizează creșterea calității și vizibilității internaționale a cercetării prin crearea unei rețele de parteneriat cu școli doctorale prestigioase din străinătate, atragerea unor cercetători prestigioşi, stimularea doctoranzilor prin burse naţionale şi internaționale, precum şi favorizarea diseminării rezultatelor cercetării.

Prof. univ. dr. Rodica Bălaşa
Director CSUD