Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutica

Cadrul legislativ și normativ de organizare și funcționare

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică din Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este organizat în baza:

1. Legii Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede la Capitolul V – Învăţământul superior medical, Secţiunea 1 – Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical. Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară, Art. 171 că „Instituţiile de învăţământ superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară acreditate, pe baza criteriilor de calitate, pot organiza, pe lângă formele de învăţământ prevăzute la alin. (1), şi programe postdoctorale şi de formare şi dezvoltare profesională: de rezidenţiat, de perfecţionare, de specializare, de studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi de educaţie medicală şi farmaceutică continuă”

2. Ordinului nr. 4750/2019 din 12/08/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21/08/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior.

3. Cartei Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-01, Ediția 04/23 octombrie 2018 și avizată de Ministerul Educației Naționale, intrată în vigoare la data de 01 noiembrie 2018, care prevede la:

a. Art. 12 – Autonomia universitară, alin (2), „Autonomia universitară în domeniul didactic şi ştiinţific se manifestă prin: dreptul de a organiza activităţi de formare continuă şi de perfecţionare (rezidenţiat, studii complementare, cursuri şi stagii de specializare şi perfecţionare continuă);

b. Art. 51. Atribuţiile Senatului universitar sunt, alin. (19), că Senatul UMFST „hotărăşte, pe baza propunerilor Consiliilor Facultăţilor sau ale Rectorului, în funcţie de subordonare, înfiinţarea sau desfiinţarea unor Departamente ale Universităţii sau ale Facultăţilor”.

4. Hotărârea Senatului UMFST „George Emil Palade”, Nr. 7, din 9 septembrie 2019, de înființare și includere în Organigrama universității a Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF).

Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) îşi asumă formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice ale UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, dar și ale unor beneficiari externi (cadre didactice interesate) și prin diverse alte programe postuniversitare pentru absolvenți cu diplomă de licență, destinate dobândirii și atestării de noi competenţe profesionale, specifice cadrelor didactice din domeniului Sănătate, programe care se vor supune, spre aprobare și funcționare, cadrului normativ de reglementare prin metodologii specifice, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, privind formarea și dezvoltarea profesională continuă și educația permanentă a adulților, precum şi certificarea și atestarea unor noi competenţe profesionale.

Misiunea Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) din UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș este aceea de a asigura extinderea, actualizarea și aprofundarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale de natură științifică, didactică, metodică și de cercetare, ale specialiştilor educaționali din domeniul Sănătate, la standarde și exigențe europene, precum şi asistenţă ştiințifico-metodologică, pe linia formării şi dezvoltării continue, profesional-academice.

Principalele obiective ale Centrului de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF) din UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, sunt:

 • optimizarea profesionalizării carierelor ocupaţionale, la nivel academic, ale cadrelor didactice din învățământul medico-farmaceutic, în mod special cele titulare în UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș;
 • identificarea oportunităților de formare în direcții inovative educaționale din domeniul Sănătate şi organizarea de programe de formare de tip postuniversitar, de stagii de formare și dezvoltare profesională pentru cadre didactice, în sensul asigurării de educație continuă și permanentă a adulților;
 • identificarea şi furnizarea unor programe de perfecţionare pentru cadrele didactice din UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș și beneficiari externi, în vederea formării și valorificării de noi competenţe ale acestora, în contextul unor exigențe ancorate în comunitatea europeană și internațională;
 • crearea de relaţii inter-instituţionale naționale și internaționale, în vederea includerii în oferta educaţională a UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș a cât mai multor programe postuniversitare, menite să pregătească specialişti cu înaltă expertiză profesională din învățământul superior medico-farmaceutic;
 • stimularea cercetării și inovației de predare-învățare-evaluare, specifice învățământul superior medico-farmaceutic, aflat în perioada post-modernă a abordărilor didactice academice;
 • susţinerea promovării UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, ca importantă instituţie de formare și perfecționare academică a specialiștilor din domeniu Sănătate, la nivel naţional şi creşterea vizibilităţii acesteia la nivel internaţional;
 • încheierea de parteneriate cu entități / instituţii și organizaţii cu preocupări similare.
Contact

Adresă

Clădirea principală C3
Str. Gheorghe Marinescu Nr. 38, parter, cam. 37
Târgu Mureș, 540142 România

Coordonator

Prof. univ. dr. Nicolae Neagu

Secretariat

psih. Claudia Vodă

E-mail

cppmf@umfst.ro

Telefon

+40-265-215.551, int. 157 (secretariat), int. 232 (coordonator)

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională „Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” din TÂRGU MUREȘ formează, an de an, specialiști cu pregătire superioară în domeniul SĂNĂTATE, una dintre principalele finalități educaționale, fiind formarea inițială de specialiști în domeniul Științelor medicale – Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Unul dintre scopurile de formare, de data aceasta, postuniversitară, prin programul postuniversitar ”Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”, constă în dobândirea de cunoștințe de specialitate, de maximă actualitate, și în formarea, la cursanți, a unor abilități didactice de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice, toate contribuind, după absolvirea programului, la obținerea unor noi și avansate competențe, profesionale și transversale, de înalt nivel, prin intermediul cărora toți absolvenții universității noastre, care au parcurs acest program, să performeze la nivelul celor mai înalte exigențe profesionale, naționale și internaționale, contribuind la asigurarea, menținerea și optimizarea sănătății umane, dar și de formare academică, necesară unora dintre ei, ca și viitoare cadre didactice universitare.

În consecință, universitatea noastră acordă o importanță deosebită, inclusiv, formării de cadre didactice universitare în domeniul științelor medicale, care să asigure continuitate în formarea viitoarelor generații de studenți mediciniști. Astfel, extinderea și aprofundarea unor cunoștințe individuale existente și deschiderea spre abordări inovative, se constituie în importante obiective educaționale, emergente celor enunțate anterior, cu adresabilitate spre cei care aspiră spre o carieră didactică universitară în domeniul SĂNĂTATE.

Una dintre modalitățile concrete, de a transpune în practică aceste obiective, este aceea a organizării unor cursuri și programe postuniversitare de formare continuă și dezvoltare profesională, pentru medici și farmaciști, actuale sau viitoare cadre didactice ale universității noastre, precum și pentru cei care optează și pentru exercitarea nobilei profesii didactice, la nivel academic.

În consecință, programul postuniversitar „Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”, este un prim demers instituțional, cu scopul asigurării unui consistent portofoliu de cunoștințe pentru viitorii cursanți ai programului postuniversitar, conceput și organizat în șase module, program lansat începând cu anul universitar 2018-2019, în două serii / an universitar, cu o medie de cca. 50-60 de cursanți / serie.

Programul abordează cele mai recente problematici, încadrate la nivel european, specifice predării și evaluării în disciplinele medico-farmaceutice, toate fiind subscrise modului în care didactica academică se desfășoară în universitățile de prestigiu internațional.

Acest program este consecința unui efort conjugat – al conducerii universității, ca inițiator și coordonator al derulării sale – cu cel al echipei de cadre didactice instruite în acest sens, care a materializat, prin concepție și organizare, întreaga desfășurare a programului.

Programul se adresează cadrelor didactice, pe baza unor înscrieri, la propunerea șefilor de disciplină sau din proprie inițiativă, cu scopul și obiective specifice, privind actualizarea, aprofundarea, dezvoltarea și perfecţionarea unor noi competenţe și unități de competență, de predare și evaluare, mai ales, pentru actuale și viitoare didactice universitare din U.M.F.S.T. „G.E. Palade” din Târgu Mureș.

Durata unei serii de formare este de cca. 12 săptămâni, structurată în 6 module. Programul, propus de Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică (CPPMF), oferă cursanților un număr de 30 ECTS, iar la absolvire, U.M.F.S.T. „G.E. Palade” din Târgu Mureș eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale, specifice profesiei de cadru didactic universitar din domeniul SĂNĂTATE.

Denumire module

Activități

Nr. total ore alocate

Nr. ECTS

M1 – Didactica disciplinelor medico-farmaceutice (DDMF)

Curs

Activități practice

Proiecte

56

5

M2 – Învățarea bazată pe obiective SMART LEARNING și e-LEARNING (SMART)

Curs

Activități practice

Proiecte

56

5

M3 – Învățarea bazată pe lucrul în echipă: TEAM BASED LEARNING (TBL)

Curs

Activități practice

Proiecte

56

5

M4 – Învățarea bazată de rezolvarea de probleme: PROBLEM BASED LEARNING (PBL)

Curs

Activități practice

Proiecte

56

 5

M5 – Învățarea bazată pe cazuri: CASE BASED LEARNING (CBL)

Curs

Activități practice

Proiecte

56

 5

M6 – Evaluarea în disciplinele medico-farmaceutice (EDMF)

Curs

Activități practice

Proiecte

56

5

TOTAL

336

30

Informații înscrieri

Documente necesare înscriere – seria a VIII-a

 • cerere de înscriere, completată;
 • original și copie a diplomei de licenţă, obţinută în România;
 • după caz, atestatul emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, de recunoaştere a diplomei de acces, în România, la studii postuniversitare, obţinută în străinătate/scrisoarea de  acceptare la studii;
 • adeverință de doctorand al UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș;
 • original și copie după cartea de identitate;
 • original și copie după certificatul de naștere;
 • original și copie după certificatul de căsătorie (în caz de schimbare  a numelui);
 • dovada plății taxei de înscriere (100 RON);
 • dovada plății taxei de școlarizare de 1500 RON pentru persoanele care nu sunt angajați, cadre didactice titulare, cu contract, sau doctoranzi ai UMFST;
 • declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (completată pe un formular-tip, primit la înscriere);
 • un dosar plic.

Cerere înscriere CPPMF seria a 8-a 2023 – 2024

Declarație de consimțământ