Protecția Datelor Personale

Protecția datelor cu caracter personal la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Implementarea noilor reguli ale UE privind protecția datelor cu caracter personal

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în calitatea sa de instituție de învățământ superior de stat aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Începând cu data de 25 mai 2018 dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene, iar Universitatea se angajează în continuare să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Universitatea își ia un angajament ferm de a respecta întru-totul dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și de a prelucra în siguranță deplină toate datele cu caracter personal specifice cu care ajunge să interacționeze în cadrul activității sale didactice și de cercetare.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, să le protejăm împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor.

În cadrul universității, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în următoarele scopuri:

 • recrutarea și selecția studenților, masteranzilor, doctoranzilor și rezidenților;
 • ținerea evidenței dosarelor studenților;
 • activități de cercetare științifică și proiecte de cercetare la nivel național și internațional;
 • recrutarea și selectarea personalului angajat al universității;
 • ținerea evidenței dosarelor de personal ale angajaților noștri;
 • arhivarea dosarelor personale ale salariaților;
 • înregistrare informațiilor contabile în vederea efectuării plăților către angajați.

 

Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru:

 • a vă permite să beneficiați de serviciile de învățământ superior pe care le oferim;
 • a vă trimite informații despre activitatea de învățământ superior desfășurată în cadrul universității noastre, inițiativele și orice alte informații privind temele de interes pentru studenții noștri;
 • a vă oferi răspunsurile sau informațiile pe care ni le-ați solicitat;
 • a gestiona situațiile specifice ce țin de resursele umane și a efectua plățile către angajații noștrii în condiții de deplină siguranță;
 • auditarea activității instituției noastre și verificarile efectuate de organe cu atribuții de control ale statului, în deplină conformitate cu prevederilor legale în vigoare. Vom dezvălui informațiile dumneavoastră organelor de anchetă sau instituțiilor responsabile de aplicarea legii, la cerere, numai atunci când sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Informațiile primite din partea studenților și angajaților noștri reprezentând date cu caracter personal sunt prelucrate prin prisma obligațiilor legale pe care le avem, atât ca instituție de învățământ superior de stat care prestăm un serviciu public către studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți, cât și ca angajator față de salariații noștri.

Când vom folosi informațiile dvs. personale, vom lua în considerare dacă este corect să facem acest lucru și dacă se regăsește în așteptările dvs. rezonabile. Vom pune mereu în echilibru drepturile dumneavoastră și interesele noastre legitime pentru a ne asigura că folosim informațiile dvs. cu caracter personal în mod legal.

Datele dvs. personale (numele și prenumele, data și locul nașterii, CNP-ul și alte date din actul de identitate, detalii de contact precum adresa de email-ul și numărul de telefon, documentele care vă dovedesc identitatea) sunt întotdeauna păstrate în siguranță. Universitatea nu va pune la dispoziția unor terțe părți niciodată informațiile dvs. reprezentând date cu caracter personal. Datele de contact ale studentului sau angajatului nostru pot fi procesate și transferate de către universitate doar în scop didactic/științific sau pentru îndeplinirea activităților/sarcinilor instituționale.

In acest context, furnizarea către terțe părți de informații referitoare la datele de contact ale studentului sau angajatului nostru este strict interzisă și această interdictie rămâne valabilă și în condițiile în care cei care le gestionează nu mai sunt angajați în cadrul instituției noastre. În cazul în care o situație anume o va cere, vom putea fi obligați să procesăm și să transferăm informațiile dvs. personale în temeiul unor obligațiilor legale obligatorii, către anumite organe cu atribuții de control sau judiciare.

 

Drepturile utilizatorilor

Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi, astfel cum sunt acestea prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor):

 • dreptul de a accesa datele și a primi informații despre utilizarea acestora;
 • dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor (dreptul la rectificare);
 • dreptul de a cere ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul de a restricționa utilizarea datelor;
 • dreptul de a primi datele într-un format portabil;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor;
 • dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

 

Așa cum ne bazăm pe acordul dvs. de a utiliza informațiile dvs. personale, aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment. Trebuie să aveți însă în vedere faptul că atunci când veți lua o astfel de decizie, acest lucru va atrage automat consecința că nu vom mai fi în măsură să vă prestăm pentru viitor serviciile noastre. Puteți face acest lucru  contactând Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal.

Conform dispozițiilor GDPR, am numit un Responsabil cu Protecția Datelor cu Carcater Personal.  Incepand cu data de 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, care poate fi contactat astfel :

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal
Demian Dorel Augustin

Adresa: str. Gh. Marinescu, nr. 38, județul Mureş

E-mail: dorel.demian@umfst.ro

Tel: +40-265-208.945, +40-265-215.551, int. 515.

 

Notă de informare

În temeiul prevederilor din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cu sediul în str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, reprezentată legal prin Rector – prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI, prin intermediul secretariatelor din cadrul universității prelucrează datele cu caracter personal ale studenților și ale candidaților la examenele de admitere prin mijloace automatizate/manuale, destinate scopulului de educație și cultură.

Datele dvs. sunt necesare pentru realizare obiectului nostru principal de activitate, respectiv educație și cultură, în vederea inițierii și derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și universitate.

Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul alcătuirii dosarului personal al studentului și al perfectării contractului de studii.

În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor date în mod corect și complet, universitatea nu poate să inițieze raporturi juridice cu dumneavoastră întrucât ar fi pusă în situația nerespectării reglementărilor legale specifice din domeniul educațional.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, partenerii contractuali ai operatorului și altor instituții de învățământ și educație.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Registratura universității. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 32346.

 

Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal

Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării

I. Categorii de persoane

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, denumită în continuare Universitatea, prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în scopul prevăzut la secțiunea IV.

 • studenti,  părinți ai acestora, reprezentanți legali ai acestora, membri ai familiei, candidați la examenele de admitere, viitori studenti, cadre didactice, candidați la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educațional.

 

II. Scopul colectării și prelucrării

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care âi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I.

Scopul colectării datelor este:

 • Desfasurarea activitatilor didactice ale Universitatii, respectiv educație și cultură. De asemenea, informațiile colectate de către Universitate sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului institutiei.

 

III. Motivația colectării și prelucrării

 • scopul major pentru care Universitatea colectează date cu caracter personal ține de prelucrări ale informațiilor pe baza cărora se pot lua decizii coerente și corecte în managementul institutiei. Persoanele fizice, in calitate de viitori studenti, sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informații despre identitatea persoanei, precum și a părinților sau ai reprezentaților legali). În cazul refuzului de a furniza aceste date, Universitatea poate să refuze inițierea de raporturi juridice întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor speciale în domeniul educațional. De asemenea, Universitatea colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, telefon) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu studentii, părinții sau reprezentanții legali ai acestora, precum și pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eșantion și administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaționale) utilizând comunicarea prin sistemul poștei electronice, în cazul în care persoanele fizice și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea unor date cu caracter opțional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a Universitatii a acestor informații. Refuzul furnizării și/sau prelucrării datelor informațiilor opționale poate duce la imposibilitatea ca Universitatea să transmită informații despre serviciile sale.

 

IV. Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

 

V. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, Universitatea confirmă dacă prelucrează sau nu date personale în mod gratuit pentru o solicitare pe an. Universitatea se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 .

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 , persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Universitate a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Universitate sau direct la sediul Universitatii din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș a transmis către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) notificarea nr. 14925 din 08.07.2014 în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal.