Regulamente, metodologii

UMFST

Denumirea documentului

Cod Link

Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

UMFST-REG-01
Ediția 05

link

The Charter of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-01 EN
Edition 05

link_EN

Codul de etică și deontologie profesională

UMFST-REG-02

link

The Code of Ethics and Professional Conduct Students of the University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-02 EN
Edition 03

link_EN

Organigrama Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

UMFST-REG-03
Ediția 30

link

Organization chart of the Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-03 EN
Edition 30

link_EN

Codul drepturilor și obligațiilor studentului UMFST-REG-08
Ediția 03
link
Codul de asigurare a calității UMFST-REG-09
Ediția 01
link

Manualul calității

MC Ediția 03 
revizia 0

link

Quality assurance manual

MC Edition 03, revision 0

link-EN

 

Regulamente și metodologii

Denumirea documentului

Cod Link

Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate a cadrelor didactice pensionate

Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate pentru cadrele didactice după împlinirea vârstei de pensionare

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-04 Ediția 05, 06
Ed05
Ed06

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Anexe: F01

UMFST-REG-05
Ediția 22

link

Methodology for filing teaching and research academic positions  at George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș

Annexes: F01_EN

UMFST-REG-05 EN
Edition 22

link_EN

Regulamentul instituțional al I.O.S.U.D. de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, editia 06

Regulamentul propriu al I.O.S.U.D. de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, editia 07

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

UMFST-REG-06 Ediția 06, 07

Ed06
Ed07

Institutional regulations of IOSUD on the organization and conduct of doctoral studies, edition 06

IOSUD regulation for organizing and conducting doctoral studies at “George Emil Palade”  University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, edition 07

Annexes: F01_EN, F02_EN , F03_EN , F04_EN , F05_EN , F06_EN , F07_EN , F08_EN , F09_EN , F10_EN , F11_EN

UMFST-REG-06 EN Edition 06, 07

Ed06

Ed07

Regulamentul de tutoriat

UMFST-REG-07 Ediția 01

link

Tutorial regulation

UMFST-REG-07_EN

link EN

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

UMFST-REG-08 Ediția 03

link

The code of student rights and obligations

UMFST-REG-08 EN Edition 03

link_EN

Codul de asigurare a calității UMFST-REG-09 Ediția 01 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târg

UMFST-REG-10 Ediția 02

link

Regulation of organization and functioning of George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science And Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-10_EN
Ediția 02

link EN

Regulamentul intern al UMFST Târgu Mureș

UMFST-REG-11 Ediția 10

link

Internal Regulation

UMFST-REG-11_EN Edition 10

link EN

Regulamentul electoral UMFST-REG-12 Ediția 06 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație
Anexe: F01

UMFST-REG-13 Ediția 04

link

Regulation of organisation and functioning of the Administrative board
Annex: F01_EN

UMFST-REG-13 EN Edition 04

link_EN

Regulamentul senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

UMFST-REG-14 Ediția 05

link

The senate Regulations of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures

UMFST-REG-14 EN Edition 05

link_EN

Regulament didactic și de activitate profesională a studenților din ciclul de licență și master

UMFST-REG-15
Ediția 18, 19

Ed.18
Ed.19

Learning and professional activity regulation for students in bachelor and master programmes

UMFST-REG-15 Edition 18, 19

Ed.18EN
Ed.19EN

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16 Ediția 10 link

Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS)

UMFST-REG-17 Ediția 06

link

Regulation for the application of the european system for the accumulation and transfer of study credits (ECTS)

UMFST-REG-17 EN Edition 06

link_EN

Regulamentul examenului de licență

Graduation/Diploma Examination Regulation

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-18 Ediția 08

link

Graduation/Diploma Examination Regulation

Annexes: F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-18 EN Edition 08

link_EN

Regulament privind activitatea preparatorilor-demonstratori și a internilor

UMFST-REG-19 Ediția 02

link

Regulation on the Activity of Demonstrative – Preparers and Interns

UMFST-REG-19 EN Edition 02

link_EN

Metodologia de organizare şi desfășurare a examenelor de disertație la masterat

Anexa: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-21 Ediția 03

link

Methodology for organising and conducting master’s degree final examinations within master’s degree programmes

Annexes: F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-21 EN Edition 03

link_EN

Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică UMFST-REG-22 Ediția 02 link
     

Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

UMFST-REG-24 Ediția 07

link

Regulation on the organisation and functioning of Doctoral schools

UMFST-REG-24 EN Edition 07

link_EN

Regulament de atribuire a gradației de merit

Anexa: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08

UMFST-REG-25 Ediția 06 link
Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii UMFST-REG-26 Ediția 01 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Certificare Lingvistică al UMFST G.E. Palade Târgu Mureș

Anexa: F01

UMFST-REG-27 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului lingvistic Medlingua din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș UMFST-REG-32 Ediția 01 link

Metodologia de organizare a referendumului universitar la nivelul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-33 Ediția 04 link
Regulamentul activității de cercetare științifică UMFST-REG-34 Ediția 02 link
Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare UMFST-REG-35 Ediția 02 link

Regulamentul de organizare și funcționare al University Press: Editura University Press, Librăria și Centrul de copiere, Compartiment de Informare și Relații publice și Biroul multimedia și promovare al UMFST G.E. Palade Târgu Mureș

UMFST-REG-37 Ediția 02 link

Regulamentul de funcționare al Bibliotecii

UMFST-REG-39 Ediția 06

link

Regulation on the organization and functioning of the Library

UMFST-REG-39 EN Edition 06

link_EN

Regulamentul de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învățământ

Anexe: F01

UMFST-REG-40 Ediția 01

link

Regulation for curriculum elaboration, revision and approval

Annex: F01_EN

UMFST-REG-40 EN Edition 01

link_EN

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+ UMFST-REG-41 Ediția 02 link

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS+

UMFST-REG-42 Ediția 04

link

Regulation for Study and Trainseeship Recognition for Students under the ERASMUS+ Programme

UMFST-REG-42 EN Edition 04

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații internationale UMFST-REG-43 Ediția 02 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității de la nivelul Universității

UMFST-REG-45 Ediția 04

link

Regulation on the organization and functioning of the Quality Assurance Department

UMFST-REG-45 EN Edition 03

link_EN

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității UMFST-REG-46 Ediția 03 link

Regulamentul privind acordarea de burse studenţilor din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Anexe: F01

UMFST-REG-47 Ediția 12

link

Regulation on granting scholarships to students of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș
Annex: F01_EN

UMFST-REG-47 EN Edition 12

link_EN

Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

UMFST-REG-48 Ediția 04

link

Regulation on the organisation and operation of the Department For Counselling, Career Guidance and Student Information of the University of Medicine, Pharmacy, Science And Technology „George Emil Palade” of Târgu Mureş

UMFST-REG-48 EN Edition 04

link_EN

Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și diplomelor de onoare

UMFST-REG-49 Ediția 03

link

Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și diplomelor de onoare

UMFST-REG-49 EN Edition 03

link_EN

Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-50 Ediția 14

link

Regulation of accomodation and operation of the student hostels

Annexes : F01_EN, F02 EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-50 EN Edition 14

link_EN

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social administrativ

UMFST-REG-51 Ediția 02

link

Regulation on the organisation and functioning of the social administrative service

UMFST-REG-51 EN Edition 02

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei

UMFST-REG-52 Ediția 02

link

Rules of canteen functioning and organisation

UMFST-REG-52 EN Edition 02

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei Sportive

UMFST-REG-53 Ediția 02

link

Regulation on the organization and functioning of the Sports Base

UMFST-REG-53 EN Edition 02

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Situații de Urgență UMFST-REG-54 Ediția 03 link
Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare din cadrul U.M.F.S.T. Târgu Mureş UMFST-REG-55 Ediția 02 link

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01

UMFST-REG-56 Ediția 03 link

Regulamentul de finanțare a Universității

UMFST-REG-57 Ediția 02

link

Financial rules of the university

UMFST-REG-57 EN Edition 02

link_EN

Regulament privind organizarea şi funcţionarea spațiilor de cazare din complexul „Alma Mater”

Anexe: F01

UMFST-REG-58 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare al Grădinii botanice UMFST-REG-60 Ediția 03 link

Regulamentul organizării și funcționării programului de ,,Voluntariat în folosul Universității” (VIFU)

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-62 Ediția 04

link

Regulation on the organisation and operation of the „University volunteer service” (UVS)

Annexes : F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-62 EN Edition 04

link_EN

Metodologia proprie privind evaluarea anuală a cadrelor didactice

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFST-REG-63 Ediția 05, 06
Ed.05
Ed.06

Metodologia electorală la IOSUD

Election methodology of the I.O.S.U.D.

UMFST-REG-64 Ediția 04

UMFST-REG-64 EN

Edition 04

link

link_EN

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor UMFST-REG-65 Ediția 01 link

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcțiilor de decan, de directori de filiale universitare și de directori de extensii universitare

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-66 Ediția 03 link

Regulament privind Regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior

Anexe: F01, F02, F03

UMFST-REG-67 Ediția 06 link
Regulamentul politicii de securitate IT la UMFST Târgu Mureș UMFST-REG-68 Ediția 02 link

Acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele studențești

Anexă: F01

UMFST-REG-69 Ediția 01 link
Metodologia stimulării a studenților cu rezultate profesionale excepționale si de sprijinire a studenților cu rezultate slabe UMFST-REG-70 Ediția 01 link
Regulamentul de organizare şi funcționare a studiilor universitare de masterat în cadrul – IOSUM UMFST-REG-71 Ediția 02 link

Regulamentul de desfășurare a practicii de specialitate

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFST-REG-72 Ediția 04

link

Regulation for The Conduct of Practical Training

Anexe: F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN, F07_EN

UMFST-REG-72 EN Edition 04

link_EN

Regulament de organizare și funcționare a Centrelor departamentale de cercetări medico-farmaceutice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Regulation of organisation and operation of departmental centres for medical and pharmaceutical research of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-73 Ediția 01

UMFST-REG-73 EN Edition 01

link

link_EN

Regulamentul Comisiei de etica cercetarii științifice

Anexe: F01, F02, F03, F04 

Regulation Of The Research Ethics Committee

Annexes: F01, F02, F03, F04

UMFST-REG-74 Ediția 03

UMFST-REG-74 EN Edition 03

link

link_EN

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05

Regulation of organization and development of didactic activity in the master programme of medical-pharmaceutical advanced scientific research

Annexes : F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN

UMFST-REG-75 Ediția 03

UMFST-REG-75 EN Edition 03

link link_EN
Regulamentul privind organizarea, atribuțiunile și funcționarea Celulei de Urgență UMFST-REG-76 Ediția 01 link

Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10

Regulation of the I.O.S.U.D. within the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș for organising and conducting the process for obtaining the habilitation certificate

Annexes: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10

UMFST-REG-77 Ediția 07

UMFST-REG-77 EN Edition 07

link

link_EN

Regulament privind recunoaşterea studiilor efectuate în instituţii de învăţământ superior din străinătate prin burse obţinute în afara programului ERASMUS

Anexe: F01

UMFST-REG-78 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare Centru de Recuperare si Instruire ” Salus Per Aquam ” UMFST-REG-79 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor administrative UMFST-REG-80 Ediția 01 link

Regulamentul Antiplagiat al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Anexe: F01, F02

Antiplagiarism Regulation of the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș

Annexes : F01_EN, F02_EN

UMFST-REG-81 Ediția 02

UMFST-REG-81 EN Edition 02

link

link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-82 Ediția 01 link

Metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a Rectorului din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, cod UMFST-REG-83

Anexe: F01, F02, F03

UMFST-REG-83 Ediția 03 link
Regulament de organizare şi funcţionare al comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/ managerial UMFST-REG-84 Ediția 02 link
Regulamentul cadru pentru desfășurarea activităților în discipline UMFST-REG-85 Ediția 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU) UMFST-REG-86 Ediția 02 link

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-87 Ediția 01 link
Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Invatare, Dezvoltare Personala și Consiliere al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST-REG-88 Ediția 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern UMFST-REG-89 Ediția 01 link
Carta Auditului Intern UMFST-REG-90 Ediția 01 link
Codul privind conduita etică a auditorului intern din cadrul UMFST G.E. Palade Târgu Mureș UMFST-REG-91 Ediția 01 link

Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin gradele didactice II şi I la specializările Informatică, Limba şi Literatura română, Limba şi Literatura engleză, Limba şi Literatura franceză şi Istorie

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-92 Ediția 01 link

Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

Regulation regarding the organisation of admission in the Master’s degree cycle

UMFST-REG-93 Editia 05

UMFST-REG-93 EN Edition 05

link

link_EN

Regulamentul privind însemnele și simbolurile proprii ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Regulation regarding the signs and symbols of the george emil palade university of medicine, pharmacy, science, and technology of târgu mureș

UMFST-REG-94 Editia 01

UMFST-REG-94 EN Edition 01

link

link_EN

metodologia de avizare, de selecție și de recrutare a rectorului din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru mandatul 2020-2024 UMFST-REG-95 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă și la Distanță din cadrul Facultății de Economie şi Drept, UMFST G.E. Palade Târgu Mureș UMFST-REG-96 Editia 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Universitar din Târgu Mureș UMFST-REG-97 Editia 01 link
Regulament de ordine interioară al Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș UMFST-REG-98 Editia 01 link

Metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului didactic on-line în cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Anexe: F01

UMFST-REG-99 Editia 01 link

Regulament privind acordarea salariilor diferențiate

Anexe: F01, F02, F03

UMFST-REG-100 Editia 03 link
Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE UMFST-REG-101 Editia 01 link
Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini UMFST-REG-102 Editia 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Formare Profesională Continuă UMFST-REG-103 Editia 01 link

Regulament de organizare și funcționare a Junior Researcher Academy – JRA

Regulation on the organisation and functioning of Junior Researcher Academy – JRA

UMFST-REG-104 Editia 01

UMFST-REG-104 EN Edition 01

link

link_EN

Metodologie privind accesul și promovarea în Cadrul Junior Researcher Academy

Anexe: F01, F02

Methodology regarding access and promotion within the Junior Researcher Academy

Annexes: F01, F02

UMFST-REG-105, Editia 03

UMFST-REG-105 EN Edition 03

link

link_EN

Metodologia de finanțare a granturilor de inițiere în cercetarea științifică și a granturilor de cercetare științifică în cadrul Junior Researcher Academy

Anexe: F01, F02, F03, F04

UMFST-REG-106, Editia 02

 

link

Methodology for financing the grants for scientific research initiation and for scientific research grants within Junior Researcher Academy 

Annex: F01, F02, F03, F04

UMFST-REG-106, Edition 02

link_EN

Metodologie de finanțare a granturilor de cercetare științifică în cadrul Junior Researcher Academy

Anexe: F01, F02, F03, F04

Methodology for financing grants for scientific research within Junior Researcher Academy

Annex: F01, F02, F03, F04

UMFST-REG-107, Editia 01

UMFST-REG-107 EN Edition 01

link

link_EN

Metodologie de finanțare a diseminării rezultatelor obținute de tinerii cercetători în cadrul junior researcher academy

Anexe: F01

Methodology for financing of the dissemination of the results obtained by young researchers within junior researcher academy

Annex: F01

UMFST-REG-108, Editia 01

UMFST-REG-108 EN Edition 01

link

link_EN

Regulament privind acordarea de burse de performanță științifică studenților din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin intermediul Junior Researcher Academy – JRA

Anexe: F01

UMFST-REG-109 link
Regulamentul de organizare și funcționare al oficiului pentru admitere UMFST-REG-110 Ediția 03 link
Regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului de scientometrie şi ranking universitar din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST-REG-111 link
Regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului „Publicații Științifice” din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST-REG-112 Editia 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST-REG-114 Editia 02 link

Metodologia cadru proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-115 Editia 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică – UCSDT UMFST-REG-116, Editia 01 link
Metodologia organizării admiterii în învățământul postliceal sanitar anul școlar 2022-2023 UMFST-REG-117, Editia 01 link
Regulamentul intern al Colegiului UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST-REG-118, Editia 01 link
Regulamentul privind asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș UMFST-REG-119, Editia 01 link

Lista de definiții și clarificări de termeni utilizată  în evaluarea activității cadrelor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”  din Târgu Mureș

UFST-TERMENI-120 Editia 03

link

Explanatory list for teaching staff evaluation criteria

UMFST-TERMS-120
EN Edition 02

link-EN
 Regulament de organizare și funcționare al Ambulatoriului de Specialitate Medicină Dentară  UMFST-REG-122 Editia 02  link
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Alumni UMFST-REG-124 Editia 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Media al UMFST G.E. Palade Târgu  Mureș UMFST-REG-125 Editia 01 link
Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în Colegiul „George Emil Palade” din Târgu Mureş
Anexe F01 F02
UMFST-REG-126 Editia 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare al Orchestrei Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Anexe: F01, F02F03, F04
UMFST-REG-128 Editia 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Universităţii „George Emil Palade” UMFST-REG-129 Editia 01 link
Regulamentul cu privire la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
Anexe: F01, F02
UMFST-REG-130 Editia 01 link

Regulament de evaluare a activității didactice de către studenți

UMFST-REG-131 Editia 01 link