Managementul calității

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE – DECLARAŢIA RECTORULUI

CALITATEA este elementul fundamental în procesele educaţionale şi de cercetare, respectiv în procesele suport ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureş

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, cunoscută și recunoscută în țară și peste hotare, se defineşte ca o universitate pentru comunitate, o instituţie de educaţie şi cercetare ştiinţifică, care transferă cunoştinţe şi bune practici către societate şi în slujba societăţii. Principala noastră preocupare şi responsabilitate este aceea de a oferi cu consecvenţă servicii de calitate prin educaţie şi pregătire profesională, în care să primeze excelența, contribuind în acest fel la dezvoltarea socială şi economică a comunității. Prin excelență ne propunem să ocupăm în ierarhia universităților o poziție de lider național în învățământul superior și în cercetare.

Conducerea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „ George Emil Palade” din Târgu Mureș îşi exprimă angajamentul total pentru o strategie a calității în procesul educațional și de cercetare, precum și în procesele suport, prin implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, în scopul de a obţine rezultate care să satisfacă şi să depăşească nevoile clienţilor noştri – studenţi şi mediul socio-economic, asigurând în același timp conformarea la reglementările specifice interne și externe aplicabile.

Pentru a realiza acestea, conducerea Universitățiide Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „ George Emil Palade” din Târgu Mureș se angajează:

 • Să asigure identificarea şi satisfacerea aşteptărilor exprimate sau implicite ale clienţilor noştri.

 • Să îi încurajeze pe toţi membrii comunității universitare care asigură procesul educaţional şi de cercetare, să contribuie la cunoaşterea, înţelegerea şi îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a studenţilor noştri, printr-un transfer creativ al informației și al experienței profesionale.

 • Să îmbunătăţească procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în conformitate cu cerinţele europene şi internaţionale şi prin adecvare la realitatea socio-economică.

 • Să dezvolte cercetarea ştiinţifică în domeniul medico-farmaceutic, tehnic, economic, juridic, administrativ şi social, în permanentă colaborare cu instituţii similare din România şi din alte ţări .

 • Să îmbunătăţească continuu şi să diversifice activitățile de cercetare, în vederea creşterii satisfacţiei beneficiarilor rezultatelor cercetării.

 • Să dezvolte competenţe profesionale şi să le perfecţioneze continuu în toate domeniile de pregătire furnizate de către universitate, prin programe flexibile de formare, pentru a ne putea adapta cerinţelor pieţei forţei de muncă în continuă schimbare şi globalizare.

 • Să colaboreze cu societatea pentru a pregăti absolvenţi capabili de a utiliza cunoştinţe medico-farmaceutice, ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, cu şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii, care să le asigure avantajele pe termen lung ale educaţiei oferite.

 • Să asigure motivarea, implicarea, instruirea şi perfecţionarea personalului didactic şi auxiliar.

 • Să asigure în universitate un climat de muncă bazat pe implicare, responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maximum potenţialul profesional şi intelectual.

Responsabilitățile facultăților și ale celorlalte subdiviziuni organizatorice, precum și ale funcțiilor desemnate pentru asigurarea calității, din cadrul universității sunt prevăzute în procedurile sistemului de management al calității. Studenții, în calitate de beneficiari direcți ai proceselor furnizate de universitate, sunt implicați în mod activ în acțiunile de asigurare a calității.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș a creat şi menţine un cadru organizatoric pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor referitoare la calitate: în domeniul didactic, în domeniul cercetării ştiinţifice, în domeniul colaborărilor şi cooperărilor naţionale şi internaţionale, în domeniul eficientizării documentării, în domeniul promovării imaginii universităţii, marketing educaţional şi relaţii publice, precum şi obiective privind optimizarea managementului academic şi administrativ.

Politica referitoare la calitate este implementată, monitorizată și revizuită periodic în conformitate cu prevederile procedurilor sistemului de management al calității.

În calitate de Rector al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș voi depune toate eforturile pentru menţinerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calităţii ca parte integrantă a procesului de îmbunătăţire continuă la care se angajează întreaga echipă de conducere în vederea alinierii la standardele internaţionale în educaţia la nivel universitar.

Numai prin înţelegerea demersului nostru şi participarea activă a fiecărui angajat putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus şi solicit în acest scop ca fiecare angajat al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș să-şi asume autorităţile şi responsabilităţile care îi revin şi să respecte reglementările sistemului de management al calităţii.

Rector,

Prof.dr. Azamfirei Leonard

Obiectivele generale în domeniul calității sunt:

 • menținerea şi dezvoltarea continuă a unei culturi a calității în rândul comunității universitare;
 • identificarea și îndeplinirea continuă a cerințelor explicite și implicite ale clienților- studenți, alți membrii ai comunității universitare, precum și alte părți interesate;
 • corelarea și respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile domeniului de activitate al Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș;
 • creşterea competitivităţii serviciilor educaționale și de cercetare oferite clienților, prin utilizarea de metode și procedee de lucru moderne și performante, permanent actualizate și adaptate cerinţelor europene şi internaţionale;
 • asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea cerințelor de calitate identificate, corelate cu reglementările instituților abilitate privind evaluarea externă a calității educației, cu cerințele standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2015 sau cu alte reglementări aplicabile privind calitatea;
 • dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului implicat în realizarea proceselor specifice;
 • implicarea angajaților de la toate nivelurile, a studenților sau a altor părți interesate în îmbunătățirea calității.


Obiectivele generale în domeniul calității se integrează în obiectivele specifice declarate la nivelul universității și la nivelul compartimentelor integrate în Sistemul de Management al Calității.

Obiectivele specifice sunt stabilite, monitorizate, evaluate, analizate astfel încât să se asigure îmbunătățirea continuă prin exemplele diseminate de bune practici și prin măsurile stabilite.

Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea. Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu Sistemul de Management al Calității .

Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SMC, că prevederile Manualului Calității, cât și ale celorlalte documente ale sistemului de management al calității sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul universității. Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că politica și obiectivele privind calitatea este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public.