Responsabilități și structuri organizatorice

STRUCTURI ORGANIZATORICE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

RECTORUL este direct responsabil de calitatea educației furnizate de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Prorectorii, Decanii, ceilalți conducători ai subdiviziunilor organizatorice ale universității sunt responsabili de managementul calității în domeniul pe care îl coordonează. În responsabilitatea acestora intră implementarea, monitorizarea, analiza, evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității proceselor coordonate.
Realizarea și evaluarea activităților de asigurare a calității se asigură prin structuri specializate, constituite conform legilor și reglementărilor în vigoare:

OBIECTIVE

 

 

Obiective strategice 

 • Promovarea excelenţei prin controlul calității la nivelul tuturor proceselor didactice și suport.
 • Fundamentarea și dezvoltarea unui sistem de management al calității care să integreze toate cerințele legale și reglementate privind calitatea, aplicabile la nivelul proceselor didactice și suport.
 • Creșterea gradului de conștientizare privind importanța calității, prin implicarea tuturor angajaților și a studenților în activitățile specifice referitoare la calitate și prin dezvoltarea unei comunicări eficiente pentru diseminarea documentelor calităţii, precum şi a rezultatelor obținute prin îmbunătățirea continuă. 

 

 

Obiective operaționale 

 • Integrarea în cadrul tuturor proceselor didactice și suport a cerințelor comune de calitate rezultate din prevederile standardul SR EN ISO 9001:2015, cerințele de evaluare internă și externă a calității educației, respectiv ale sistemului de control intern managerial.
 • Elaborarea / revizuirea continuă a documentelor care reglementează funcţionarea sistemului calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015, cu cerințele de evaluare internă și externă a calității educației, respectiv ale sistemului de control intern managerial, în vigoare.
 • Inițierea, monitorizarea, diseminarea rezultatelor activităților de evaluare a calității proceselor didactice, de cercetare și suport.
 • Evaluarea continuă a calității prin planificarea și controlul auditului intern în domeniul calității și a evaluărilor interne ale programelor de studii.
 • Colaborarea cu responsabilii de procese pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire, ca rezultat al procesului de evaluare a satisfacției clienților interni și externi.
 • Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor operaționale ale UMFST„G.E. Palade„ Tg.Mureș  stabilite anual.
 • Îmbunătățirea calității prin creșterea gradului de instruire a personalului privind calitatea. 
 • Evaluarea stadiului de implementare și a eficacității cerințelor de calitate.
 • Actualizarea continuă a cunoștințelor și competențelor privind cerințele naționale și internaționale de calitate, prin dezvoltarea de colaborări cu alte universități sau organisme abilitate în domeniu, din țară și străinătate.
 • Diseminarea continuă pe canalele de comunicare internă a informațiilor privind asigurarea calității.

Reprezentantului conducerii cu calitatea (RMC) îi sunt delegate autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului de management al calității (SMC) în cadrul UMFST G.E. Palade Tg.Mureș.

RMC joacă un rol activ în gestionarea și supravegherea sistemului de management al calității și în comunicarea cu clienții și alte părți interesate referitor la problematica calității.

RMC coordonează și supraveghează implementarea, menţinerea, monitorizarea, analizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea SMC, prin care se asigură că:  

 • toate procesele necesare funcţionării SMC sunt identificate și documentate;
 • cerinţele referitoare la calitate sunt stabilite, implementate, menţinute şi îmbunătăţite continuu;
 • SMC implementat răspunde cerinţelor și așteptărilor identificate ale părților interesate, precum și cerințelor legale și reglementărilor aplicabile în cadrul UMFST G.E. Palade Tg.Mureș;
 • performanţa SMC este evaluată, analizată, raportată şi se identifică oportunităţile de îmbunătăţire a acestuia;
 • personalul este conştientizat cu privire la rolul fiecărui angajat în cadrul SMC, precum și privind orientarea universității pentru excelență prin îmbunătățirea continuă a calității tuturor proceselor educative, în domeniul cercetării și ale celor suport, respectiv prin creșterea satisfacției tuturor părților interesate, conform cerințelor identificate .

Reprezintă organul de lucru specializat al Senatului UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, menit să faciliteze luarea de către acesta a unor hotărâri fundamentate în domeniul evaluării și asigurării calității.

Comisia monitorizează și controlează activitatea conducerii executive a UMFST G.E.Palade Tg.Mureș pe domeniul său de competență și colaborează cu toate structurile cu autoritate sau responsabilități în domeniul asigurarea calității din cadrul universității.

Comisia elaborează, la solicitare, proiecte de regulamente precum și criterii unitare privind soluționarea unor probleme din aria sa de activitate, efectuează analize și propune Senatului proiecte de măsuri pe baza rapoartelor întocmite referitor la analizele întreprinse, efectuează lucrări și operațiuni conforme cu aria sa de activitate, reglementate prin regulamentul propriu de funcționare și corelate cu cerințele activității din Universitate.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PE UNIVERSITATE

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în raport cu viziunea, misiunea și politica Universității și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
CEAC la nivel de universitate stabilește și inițiază analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate stabilite. 
CEAC formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației și elaborează rapoarte de evaluare internă privind calitatea educației în universitate care, cu măsurile de îmbunătățire adecvate, sunt aduse la cunoștința tuturor beneficiarilor.   

 

STRUCTURA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Președintele comisiei

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Președinte
Prof. univ. dr. Corneliu Tanase

Membri
Reprezentant corp profesoral
Prof. univ. dr. Anca-Meda Georgescu

Reprezentant corp profesoral
Conf. univ. dr. Donath-Nagy Gabriella

Reprezentant corp profesoral
Conf. univ. dr. Mircea Dulău

Reprezentant al angajatorilor
Șef lucr. dr. Szederjesi János

Reprezentant Sindicat
Conf. univ. dr. Arina Modrea

Reprezentant absolvenți
Mihai Timuș

Reprezentant studenți
Pintea Cezara

Reprezentant studenți
Nisca Adrian

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii Serviciilor Administrative  (CEACSA ) contribuie la îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii din cadrul UMFST G. E. Palade Tg. Mureş, printr-o comunicare eficientă, constantă a sarcinilor, deciziilor, hotărârilor referitoare la calitatea proceselor la nivelul serviciilor administrative şi printr-o evaluare periodică a acestora.

CEACSA coordonează, pe domeniul său de activitate, aplicarea cerințelor SMC și a documentației aferente, derularea activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, urmăreşte identificarea cerințelor de calitate ale clienților pentru serviciile administrative, măsurarea realizării cerinţelor identificate sau definite de standarde, identifică toate problemele ce apar în legătură cu asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor administrative, propune măsurile adecvate pentru îmbunătățire.

Subdiviziunile organizatorice din cadrul sistemului de management al calității funcționează în baza regulamentelor, metodologiilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru proprii ale universității, respectând prevederile Cartei Universității și ale altor documente de reglementare oficiale, în vigoare.