Studii de securitate

Descriere

 • formarea de specialişti în domeniul studiilor de securitate, conform standardelor ştiinţifice şi educaţionale naţionale şi europene;
 • crearea condiţiilor ca absolvenţii universităţii, respectiv ai specializării, să se formeze conform unei noi paradigme a educaţiei, dobândind competenţe şi abilităţi care să le permită în viitor să activeze liber şi responsabil în statul de drept şi democrat;
 • crearea unei mase critice de absolvenți conștienți de nevoile strategice ale României și capabili să creeze strategii multi-dimensionale în instituțiile în care vor activa în conformitate cu imperativele naționale, europene și euro-atlantice.
 • antrenarea în număr cât mai mare a studenţilor în cercetarea ştiinţifică, în vederea creşterii nivelului pregătirii lor, dar mai ales a formării ca cercetători cu spirit critic şi inovativi în munca lor;
 • utilizarea cadrului social multi-etnic și multi-cultural al Tîrgu-Mureșului pentru educarea unor tineri capabili să orienteze entitățile în care vor activa în cadrul multi-etnic și multi-cultural al Europei.
 • pregătirea de personal compatibil cerințelor NATO.
 • Obiective generale
 • însuşirea aparatului conceptual al domeniului de licență Studii de Securitate pentru utilizarea şi aplicarea corectă a vocabularului specific domeniului;
 • sistematizarea bibliografiei şi a informaţiilor în domeniul de studii şi utilizarea lor corectă;
 • definirea locului şi rolului studiului studiilor de securitate în relaţie cu alte domenii de studiu;
 • analiza rolului actorilor politici și de securitate la nivel naţional, european şi global;
 • delimitarea principalelor teorii privind securitatea şi aplicarea lor în analiză multi-dimensională specifică domeniului;
 • capacitatea de a defini şi identifica specificităţile domeniului de studii;
 • însușiirea evoluției conceptelor de securitate în perspectiva lor istorică;
 • identificarea instrumentelor şi tehnicilor de analiză a factorilor de risc asupra securității naționale și internaționale.

 

Obiective specifice

 • aplicarea la situaţii concrete a metodelor de analiza de securitate;
 • explicarea dinamicilor riscurilor și fenomenelor care influențează mediul de securitate;
 • afirmarea ca buni specialişti pentru instituțiile de specialitate şi funcţionari calificați pentru instituţiile locale, naţionale şi internaţionale;
 • competenţe metodice, de predare şi evaluare a cunoştinţelor în domeniul studiilor de securitate;
 • înțelegerea sistemelor de norme şi valori indispensabil pentru combaterea riscurilor la adresa securității.

Competenţe profesionale:

CP1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înțelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice.

CP 1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor și a terminologiei de specialitate în situații multiple.

CP 1.2 Explicarca conceptuală a teoriilor sociale și a problemelor de specialitatc în domeniu.

CP 1.3 Aplicarca principiilor deontologice și a normelor etice care stau la baza organizarii și funcționării activitatilor specifice domeniului de specialitate, descrierca modului de organizare a profesiei și a valorilor acesteia.

CP 1.4 Aplicarca legislației naționale și europcne privind liberul acces la informare, proprietate intelectuală, drepturile de au tor, copyright-ul etc. în activitatea specifică și în activitatilc de informare- documcntare.

CP 1.5 Elaborarea unor proiectc specifice de investigație și intervenție în domeniul de specialitate.

CP2. Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii

CP 2.1 ldentificarea, înțelegerea teoriilor cu privire la gestiunca informatiilor, sccuritatca documentelor, activitatea de intelligence, dinamica relațiilor internaționale.

CP 2.2 ldentificarca particularităților relatiilor internati onale privind dreptul intcrnațional, organizațiile internaționale, modalitatca de formare a alianțelor internaționale.

CP 2.3 Înțelegerea particularităților regionale în abordarca relațiilor internaționale.

CP 2.4 Utilizarea unor criterii și metode standard de analizii a calităitii și limitelor folosirii diverselor tehnologii în cadrul unor acte concrete.

CP 2.5 Realizarea de portofolii cu privire Ia dimensiunile de securitate ale unei situatii concrete.

CP3. Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii

CP 3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor, metodologiilor utilizate in analiza securității.

CP 3.2 Tratarea situatiilor particulare in baza unor parametri specifici domeniului.

CP 3.3 Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de securitate și rezolvarea acestora prin modele de planificare specifice.

CP 3.4 ldentiflcarea, utilizarea unor tehnici și indicatori relevanți pentru monitorizarea și evaluarea situațiilor care implică aspecte de securitate.

CP4. Interpretarea şi valorificarea eficientă a informațiilor în organizațiile publice și private

CP 4.1. ldentificarea conceptelor, metodelor adecvaten în analiza securității.

CP 4.2 Explicarea și interpretarea unui eveniment cu implicații de securitate din perspectiva planificării lui strategice.

CP 4.3 Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unei analize de securitate.

CP 4.4. Analiza problemelor de securitate din perspectiva implicațiilor de drepturi ale omului.

CP5. Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse

CP 5.1Utilizarca concretă a principalelor metode, tehnici, tactici și strategii de comunicare și/ sau mediere.

CP 5.2 Utilizarea instrumentarului analitic pentru identificarea aspcctelor principale de interes în problemele de securitate.

CP 5.3 Utilizarea strategiilor și metodelor de comunicare in gestionarea situatiilor de criză/ sau medierc.

CP 5.4 Evaluarea critică a metodelor și modelelor folositc în gestionarea situațiilor de criziă/sau de mcdiere sau negociere.

CP6. Asigurarea unui management eficace al relațiilor din cadrul organizațiilor şi instituțiilor publice și private

CP 6.1 Utilizarea adecvata a metodelor de analiză pentru atingerea scopului trasat la nivel instituțional.

CP 6.2 Dezvoltarea abilităților de muncă în echipă.

CP 6.3 Însușirea deprinderilor de comunicare eficientă cu colegii, dar și Ia nivel ierarhic.


Competenţe transversale

CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat, a unei a doua limbi străine.

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, corespunzatoare diverselor paliere ierahice.

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.

Perspective ocupaționale

(nu se aplică la an pregătitor)

Ocupații posibile COR

Consultant de securitatc – 2421113;
Consilier instituții publice- 111204, Politolog – 263304;
Referent relații externe – 242215;
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal- 242231

Informații generale

Durată

3 ani (6 semestre); 180 ECTS

Forma de învățământ

Cu frecvență

Limba de predare

Română

Program de studiu

Autorizat provizoriu

Cifra de școlarizare

Buget 25F*
Taxă 5

* F – locuri finanțate din bugetul universității (studentul nu achită taxă de școlarizare)